ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN II